ITA 2563 EB1-4

 

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา(EB1)

ข้อ 1

บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web site

ข้อ 2

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 3

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเผยแพร่

Capture หน้าจอ

 

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(EB2)

ข้อ 1

บันทึกข้อความ ลงนามคาสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์

ข้อ 2

ข้อสั่่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ข้อ 3

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63 (3.1)(3.1.1.2)กรณีเงินบำรุง,จุดสำคัญ(3.1.1,3.1.2)

(3.1)ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

(3.1.1-3.1.2)บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อปี 63 บนเว็บไซต์

(3.1.3)หนังสือจัดสรรงบประมาณ

(3.1.4)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

(3.1.5)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

(3.1.6)ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯณ สถานที่ปิดปลดประกาศของหน่วยงาน

(3.1.7)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

(3.1.8)Print Screen จาก Wed site ของหน่วยงาน

(3.2,3.2.1-3.2.2)ส่วนที่2ผลการดำเนินการ ขออนุมัติเผยแพร่รายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

(3.2.3)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(3.2.4)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์

(3.2.5)Print Screen จาก Wed site ของหน่วยงาน

(3.3.1)แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(3.3.2)หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา 

(3.3.3)หนังสือเวียนเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

(3.3.4)หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

(3.3.5)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

(3.3.6)1.หลักฐานชุุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปี 2563 ที่ประกอบด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้างและมีใบแสดงความบรุสุทธิ์ใจ ไม่เกิน100,000บาท

(3.3.6)2.หลักฐานชุุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปี 2563 ที่ประกอบด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้างและมีใบแสดงความบรุสุทธิ์ใจ ไม่เกิน100,000บาท

 

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(EB3)

ข้อ 1

เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางวงเงิน 5,000.-

เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท

ภาพถ่ายการปิดประกาศ

หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ(EB4)

ข้อ 1

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

ข้อ 2

รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ข้อ 3

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร(EB5)

ข้อ 1

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2563

ข้อ 2

โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก ดำเนินการระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3

ข้อ 3

หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม

ข้อ 4

ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น

ข้อ 5

หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

ข้อ 6

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(EB6)

ข้อ 1

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2563

ข้อ 2

โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก

ข้อ 3

หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม

ข้อ 4

แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

ข้อ 5

ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น

ข้อ 6

หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

ข้อ 7

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผู้มีได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(EB7)

ข้อ 1

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2563

ข้อ 2

โครงการ/กิจกรรม

ข้อ 3

หนังสือเชิญมาร่วมกิจกรรม/ดำเนินการ/รายงานการประชุม

ข้อ 4

ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น

ข้อ 5

หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

ข้อ 6

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(EB8)

ข้อ 1

บันทึกข้อความขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ

ข้อ 2

ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ

ข้อ 3

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ข้อ 4

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค

ข้อ 5

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(EB9)

ข้อ 1

ผู้บริหารหน่วยงาน

นโยบายของผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข พ.ศ.2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code Of Conduct)

นโยบายและยุทธศาสตร์

แผนปฎิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การติดตามประเมินผลการเบิกจ่าย โดยมีวาระสรุปการเบิกจ่าย

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินการตามแผนการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ 2

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี(EB10)

ข้อ 1

บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 63

ข้อ 2

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 63

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา(EB11)

ข้อ 1

บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการปี 62

ข้อ 2

รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี(EB12)

ข้อ 1

บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการปี 63 รอบที่ 1

บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการปี 63 รอบที่ 2

ข้อ 2

รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน รอบที่ 1

รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน รอบที่ 2

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ(EB13)

ข้อ 1

บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร

ข้อ 2

คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการ

ข้อ 3

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

ข้อ 4

หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจ

ข้อ 5

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียง

ข้อ 6

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมรการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ(EB14)

ข้อ 1

บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

ข้อ 2

ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อ 3

ภาพถ่ายประกอบ

ข้อ 4

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(EB15)

ข้อ 1

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ข้อ 3

ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร

การเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อสาธารณะ

ข้อ 4

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน(EB16)

ข้อ 1

คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

ข้อ 2

กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ข้อ 3

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน(EB17)

ข้อ 1

บันทึกข้แความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

ข้อ 2

คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน

ข้อ 3

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

ข้อ 4

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ

ข้อ 5

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน(EB18)

ข้อ 1

บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม

ข้อ 2

โครงการ/กิจกรรม

ข้อ 3

ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น

ข้อ 4

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหารทราบ

ข้อ 5

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

ข้อ 6

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่(EB19)

ข้อ 1

หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันทุจริตของหน่วยงาน

ข้อ 2

หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่่จะปรับปรุงการบริหารงาน

ข้อ 3

หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อ 4

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(EB20)

ข้อ 1

ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม

หนังสือเชิญประชุม

ข้อ 2

สรุปผลรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ข้อ 3

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

ข้อ 4

หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

ข้อ 5

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(EB21)

ข้อ 1

บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ รอบที่ 1

บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ รอบที่ 2

ข้อ 2

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ราอบที่ 1

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2

ข้อ 3

หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง

ข้อ 4

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อ 5

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง

ข้อ 6

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในหน่วยงานในการบริให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่(EB22)

ข้อ 1

หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา

ข้อ 2

รายชื่อผู้เข้าประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้

ข้อ 3

ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่น

ข้อ 4

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม

ข้อ 5

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการจัดการทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(EB23)

ข้อ 1

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเห็นชอบอนุมัติ

ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

ข้อ 2

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ข้อ 3

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนที่เกี่ยวข้อง(EB24)

ข้อ 1

บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

ข้อ 2

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ไตรมาสที่ 4

ข้อ 3

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน(EB25)

ข้อ 1

บันทึกข้อความเสนอบังคับผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

ข้อ 2

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

ข้อ 3

หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

ข้อ 4

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน

ข้อ 5

บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

ข้อ 6

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้(EB26)

ข้อ 1

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตินำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร

ข้อ 2

ภาพถ่ายประกอบ

ข้อ 3

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ