ITA 2563

หมวด: ITA 2563 เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562 เขียนโดย jack

 

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา(EB1)

EB1 ข้อ 1(1.1)(1.2)(1.3
EB1 ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562
EB1 ข้อ 3(3.1)(3.2)(3.3)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(EB2)

EB2ข้อ1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบ สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก และปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB2ข้อ2คำสั่งหรือประกาศหรือข้อคำสั่งการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่่ได้รับมอบอำนาจ
EB2ข้อ3กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB2ข้อ3ขออนุมัติเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63 (3.1)(3.1.1.2)กรณีเงินบำรุง,จุดสำคัญ(3.1.1,3.1.2)
EB2ข้อ3(3.1)ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
EB2ข้อ3(3.1.1-3.1.2)บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อปี 63 บนเว็บไซต์
EB2ข้อ3(3.1.3)หนังสือจัดสรรงบประมาณ
EB2ข้อ3(3.1.4)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
EB2ข้อ3(3.1.5)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
EB2ข้อ3(3.1.6)ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯณ สถานที่ปิดปลดประกาศของหน่วยงาน

EB2ข้อ3(3.1.7)แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะNew Icon Gif #132152 - Free Icons Library
EB2ข้อ3(3.2.3)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
EB2ข้อ3(3.1.8)Print Screen จาก Wed site ของหน่วยงาน
EB2ข้อ3(3.2,3.2.1-3.2.2)ส่วนที่2ผลการดำเนินการ ขออนุมัติเผยแพร่รายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
EB2ข้อ3(3.2.3)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2
EB2ข้อ3(3.2.4)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
EB2ข้อ3(3.2.5)Print Screen จาก Wed site ของหน่วยงาน
EB2ข้อ3(3.3.1)แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB2ข้อ3(3.3.2)หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา
EB2ข้อ3(3.3.3)หนังสือเวียนเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB2ข้อ3(3.3.4)หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
EB2ข้อ3(3.3.5)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะNew Icon Gif #132152 - Free Icons Library
EB2ข้อ3(3.3.6)1.หลักฐานชุุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปี 2563 ที่ประกอบด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้างและมีใบแสดงความบรุสุทธิ์ใจ ไม่เกิน100,000บาทNew Icon Gif #132152 - Free Icons Library
EB2ข้อ3(3.3.6)2.หลักฐานชุุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปี 2563 ที่ประกอบด้วยชุดจัดซื้อจัดจ้างและมีใบแสดงความบรุสุทธิ์ใจ ไม่เกิน100,000บาทNew Icon Gif #132152 - Free Icons Library

Print Screenไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(EB3)

EB3 ข้อ1 (1.1)(1.2)(1.4)(1.5)

หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ(EB4)

EB4 ข้อ1 ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
EB4 ข้อ2 แบบ สขร1 ต.ค-ม.คNew Icon Gif #132152 - Free Icons Library
EB4 ข้อ 3(3.1)(3.2)

Print Screenไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร(EB5)

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ)
ข้อ 3 รายงานประชุม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก
ข้อ 3 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
ข้อ 3 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
ข้อ 5หนังสือรายงาานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน้ว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

Print Screen

ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(EB6)

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ
ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ
ข้อ 3 รายงานประชุม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
ข้อ 3 หนังสือเชิญประชุม
ข้อ 3 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ข้อ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
ข้อ 6 บันทึกความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารรเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Print Screen

ผู้มีได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(EB7)

ข้อ 1 บันทึกข่อความขออนุมัติดำเนิน
ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ
ข้อ 3 รายงานประชุม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม ที่เข้าร่วมดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
ข้อ 3 หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม
ข้อ 3 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
ข้อ 5 บันทึกความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์
ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารรเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Print Screen

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(EB8)

ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ2 คำสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข้อ3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและPrint Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Print Screen

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(EB9)

ข้อ1 (1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
ข้อ1 (1.2 นโยบายของผู้บริหาร)
ข้อ1 (1.3โครงสร้างหน่วยงาน)
ข้อ1 (1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ1 (1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH)
ข้อ1 (1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (สามารถ Link จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้)
ข้อ1 (1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562)
ข้อ1 (1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560)
ข้อ1 (1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code ofnConduct)
2.นโยบายและยุทธสาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ทุกแผน)
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริหารของเจ้าหน้ที่และกรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย (7.1 แผนการวิเคารห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 
7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)
8. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติ)
9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
ข้อ2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ1 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

Print Screen 

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี(EB10)

หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพสบเมย 2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Print Screen

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา(EB11)

บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
รายงานการประเมินผลผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Print Screen

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี(EB12)

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี2563
ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Print Screen

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี2563ไตรมาส 4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี2563ไตรมาส 4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส 4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

Print Screenไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

 

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ(EB13)

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานNew Icon Gif #132152 - Free Icons Library

คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้ง องค์กร

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียง

Print Screen

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรใน หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบ ปีงบประมาณ(EB14)

บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานNew Icon Gif #132152 - Free Icons Library

ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานNew Icon Gif #132152 - Free Icons Library

ภาพถ่ายประกอบNew Icon Gif #132152 - Free Icons Library

Print Screen

เอกสารเผยแพรเว็ปไซด์New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

Print Screenไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(EB15)

ข้อ 1 บันทึกข้อความประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ข้อ 2 ประกาสเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์

Print Screen

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน(EB16)

ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบ
ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับร้องเรียนทั่วไปและคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน15 วัน คลิกดูเอกสาร
ข้อ 6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง
ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ทั้ง2ประเภท รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน
ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์

Print Screen

บันทึกข้อความรับทราบไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

Print Screenไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน(EB17)

ข้อ1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
ข้อ2 คำสั่ง/ข้อสั่งการหรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
ข้อ3 หลักฐานการแจ้งเวียน
ข้อ4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศ
ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์

Print Screen

รายงานผลไตรมาส 4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส 4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

Print Screenไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน(EB18)

ข้อ 1. บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อ 2. โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้าง วัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
ข้อ 3. มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการ ดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน คลิกดูเอกสาร
ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุ วิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Print Screen

คู่มือขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่(EB19)

ข้อ1. หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และ การบริหารงานที่โปร่งใส
ข้อ2. การรวมกลุ่มชมรม STRONG… มีการกำหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน (3) ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
ข้อ 3. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ข้อ 4. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส
ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Print Screen

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(EB20)

ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (เป็นรูปเล่ม ตามหลักสากล)
ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุม
ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (เป็นรูปเล่ม ตามหลัก สากล)
ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 5 แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและPrint Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์

Print Screen

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(EB21)

ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อ2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB20
ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและPrint Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Print Screen

รายงานผลไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

Print Screenไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

 

หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในหน่วยงานในการบริให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่(EB22)

ข้อ 1 หลักฐานการจัดการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ)ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานื หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Print Screen

หน่วยงานมีการจัดการทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(EB23)

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดดังนี้
ข้อ 1 (1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ต้องแสดงอย่างน้อย 5องค์ประกอบ)
ข้อ 1 (1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงานดำเนินการตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )
ข้อ 1 (1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน)
ข้อ 1 (1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ข้อ 1 (1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 1.2.2)
ข้อ 1 (1.2.4) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการตามข้อ 1.2.2
ข้อ 1 (1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานต้องผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)
ข้อ 1 (1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานต้องผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)
ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณพ.ศ.2563 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
คำสั่งคณะกรรมการจริยธรรม

Print Screen

หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนที่เกี่ยวข้อง(EB24)

ข้อ1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน(1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่2 และไตรมาสที่4)
ข้อ1 (1.2 หนังสือเสนอผุ้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
ข้อ1 (1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น)
ข้อ2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน(2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ข้อ2 (2.2 หนังสือเสนอผุ้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
ข้อ2 (2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น)

Print Screen

รายงานผลการกำกับติดตามไตรมาส3 และแบบฟอร์มเผยแพร่
รายงานตามแผนจริยธรรมไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
รายงานผลการดำเนินงาน ฯ (แบบฟอร์ม2)ไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
การติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์ม 3)ไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

Print Screenไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน(EB25)

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(2.1 วิธีการตรวจสอบ /2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ/2.3กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง)
ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและPrint Screen จากเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Print Screen

รายงานผลการกำกับติดตามและเผยแพร่เว็ปไซต์

บันทึกข้อความไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
รายงานไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

Print Screenไตรมาส4New Icon Gif #132152 - Free Icons Library

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้(EB26)

ข้อ1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทวานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
ข้อ2 ภาพถ่ายประกอบ คลิกดูเอกสาร
ข้อ3 แบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

Print Screen

 

ฮิต: 1583